Projekty realizowane

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19)

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową, umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie. Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – Artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – Kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – Gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – Komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 4 767 554,14  PLN, wkład własny 841 333,09 PLN.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” numer projektu POWR.02.18.00-00-0178/20.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu bierze udział w projekcie „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanym przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach. Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W latach 2020-2021 wsparcie otrzymają wybrane jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

 • Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 • Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod katem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Unia Europejska Banner
X