Projekty realizowane

Dostępny samorząd – granty

Powiat Zgorzelecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wymiana windy w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wraz z wykonaniem planów tyflograficznych i nakładek na poręcze schodów w budynkach 8 i 8a”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu poprzez wymianę windy w budynku 8, umieszczenie planów tyflograficznych ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami
orientację w budynkach 8 i 8a oraz oznaczenie w trzech klatkach schodowych poręczy schodów tabliczkami w języku Braille’a.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego:
2022.07.01 – 2023.05.31

Wartość grantu: 250 000,00 PLN

Informujemy, że 28.10.2022 roku pomiędzy Centrum Projektów Cyfrowych a Powiatem Zgorzeleckim

została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5519/P/2022

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Powiatu Zgorzeleckiego oraz jego jednostek podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt skierowany jest do następujących jednostek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju, Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach projektu Powiat Zgorzelecki zakupi sprzętu IT niezbędny do realizacji e-usług tj.: 29 zestawów komputerowych, 15 UPS do pozostałych stacji roboczych, 10 laptopów z oprogramowaniem biurowym, 3 serwerów, 1 serwera plikowego, 4 urządzeń wielofunkcyjnych (z funkcjami skanowania, kopiowania, drukowani), 3 Acces Point. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana Diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Łączna wartość grantu wynosi 265.158,00 zł.

Termin realizacji projektu: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy grantowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Projekt „ Zawód przyszłości”

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół

kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W

wyniku spotkań w okresie XI-XII ’19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono

najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/

uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym

oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że

istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów

zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności

praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie

niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie

wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany

jest 784U i 81N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa

Szkoła I Stopnia), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

(Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum), Zespół Szkół

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół

Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum), Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

(Technikum), Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Technikum). Efektem wsparcia będzie

nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku

pracy.

Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym

zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N

kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne

środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację

dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na

uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie

zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji

zawodowych 784 uczniów/uczennic (420K) i 81 nauczycieli/nauczycielek (70K) oraz

doposażenie 19 pracowni kształcenia zawodowego 7 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego,

głogowskiego, legnickiego, lubańskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania

pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023 r. we

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 708U (375K), we współpracy z

pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 784 U, we współpracy z otoczeniem społeczno

– gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 19 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 81 nauczycieli/ek.

Cele – podsumowanie

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w

zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z

przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią

uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U

w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie

pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich

szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 213 521,02 zł.

Dofinansowanie: 4 431 492,86 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19)

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową, umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie. Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – Artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – Kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – Gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – Komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 4 767 554,14  PLN, wkład własny 841 333,09 PLN.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt “Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” numer projektu POWR.02.18.00-00-0178/20.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu bierze udział w projekcie “Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanym przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach. Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W latach 2020-2021 wsparcie otrzymają wybrane jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

 • Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 • Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod katem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Unia Europejska Banner
X