Projekty realizowane

1. Projekt pn „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, w tym do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu. Przedmiotem projektu jest przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i utworzenie w nich pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia praktycznej nauki zawodu obu szkół wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalno-sanitarnym. W przebudowanym obiekcie powstaną następujące pracownie zawodowe: pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia badań i ochrony środowiska, pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót murarsko-tynkarskich, pracownia warsztatowa i dydaktyczna montażu systemów suchej zabudowy, pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót malarsko-tapeciarskich, pracownia warsztatowa robót posadzkowo-okładzinowych oraz 5 sal dydaktycznych wraz z zapleczem. W ramach projektu zaplanowano także doposażenie pracowni zawodowych znajdujących się w budynkach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych (pracowni komputerowych technik multimedialnych; pracowni do tworzenia stron internetowych, aplikacji internetowych oraz baz danych; pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych; pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (pracowni budowlanej – dokumentacji technicznej i rysunku technicznego, pracowni budowlanej – kosztorysowania i normowania). W celu udostępnienia uczniom niepełnosprawnym pracowni znajdujących się na I piętrze budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu zostanie zakupiony schodołaz gąsienicowy.

Okres realizacji:2016-2018

Całkowita wartość projektu: 3 338 903,87 zł, z czego dofinansowanie z EFRR 85% 2 838 068,29 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


2. Projekt „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.

Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zostaną utworzone w czterech liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT). UAT (15 uczniów i 2 nauczycieli w każdej szkole) wyposażone zostaną ze środków projektu w niezbędny sprzęt, konieczny do opracowania, prezentacji i promocji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej. W tym celu uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które pozwolą im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębią znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów merytorycznych grup uczniowskich wspierają realizację działań oraz procesy logistyczne w UAT.

Partnerem Wiodącym w projekcie jest Saksońska Agencja Oświatowa (SBA).

Projekt będzie realizowany od września 2016r. – do sierpnia 2019roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.


3. Projekt „Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” złożony został przez Powiat Görlitz i Powiat Zgorzelecki w ramach Priorytetu IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach, transgraniczna integracja danych dot. współdziałania w sytuacjach kryzysowych, transgraniczne ćwiczenia w zakresie obsługi programu do wymiany informacji, promocja i rozpowszechnianie wyników. Wartość projektu Powiatu Zgorzeleckiego 248.547,66 eur. Środki wspólnotowe 85% 211.265,51 eur, wkład własny 15% 37.282,15 eur.

Realizacja projektu planowana jest od grudnia 2016 r. do listopada 2019 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Broszura informacyjna


logotypy projektowe

4. Projekt „Od teorii do praktyki” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny i OSI (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17)

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizację oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy szkół zawodnych w obszarze kształcenia zawodowego powiecie zgorzeleckim w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.

Projekt dedykowany jest uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Zgorzelcu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
1. Staże zawodowe/praktyki u pracodawców dla uczniów i nauczycieli
2. Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów podnoszące kompetencje zawodowe
3. Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli
4. Stypendia dla uczniów
5. Doposażenie pracowni zawodowych
6. Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w SOSW Zgorzelec.

Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy oraz modernizacja oferty kształcenia dostosowująca kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy – tworzenie klas
patronackich w zawodach deficytowych zgłaszanych przez pracodawców.

Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2020-07-31Całkowita wartość projektu: 5 060 400,86 zł zł, z czego dofinansowanie 4 807 379,84 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


5. Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu: Święto plonów, ludowe obrzędy i tradycje na pograniczu polsko-saksońskim

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki

Partner projektu: Powiat Görlitz

Opis projektu: We wrześniu 2019 odbędzie się Święto Plonów w Jędrzychowicach – wspólne wydarzenie kulturalne dla mieszkańców pogranicza. Impreza ta ukierunkowana jest na wspólną zabawę, integrację, poznawanie kultur i tradycji. W jej trakcie odbędą się warsztaty rękodzielnicze oraz pokaz kulinarny dań tradycyjnych kuchni polskiej. Całości towarzyszyć będzie muzyka folkowa/ludowa w wykonaniu zespołu polskiego i zespołów niemieckich oraz prezentacja rękodzieła ludowego, wyrobów tradycyjnych, produktów rzemieślniczych. Dla dzieci będą prowadzone animacje oraz zabawy.

Cel projektu: Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie zwyczajów, tradycji ludowych obecnych na pograniczu polsko – saksońskim.

Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.10.2019

Wartość projektu: 23.465,32 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%


6. Tytuł projektu: Poznaj swojego sąsiada – obchody 20–lecia Powiatu Zgorzeleckiego

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki

Partner projektu: Powiat Görlitz

Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych mających  prowadzić do m.in. intensyfikacji współpracy partnerskiej Powiatu Zgorzeleckiego i Powiatu Görlitz, z okazji obchodów 20-lecia powstania Powiatu Zgorzeleckiego oraz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna „Poznaj swojego sąsiada”, zawierająca: dwujęzyczny film, prezentujący atrakcje turystyczne i obiekty zabytkowe na terenie 7 gmin należących do Powiatu Zgorzeleckiego, dwujęzyczny folder promujący walory kulturowe i przyrodniczo – turystyczne Powiatu Zgorzeleckiego oraz dwujęzyczna wystawa objazdowa dotycząca 20-lecia powiatu, składająca się z 10 plansz. Film wykorzystany będzie na uroczystej gali oraz zamieszczony na stronach internetowych partnerów projektowych. Folder dystrybuowany będzie przez partnerów projektowych po obu stronach granicy. Wystawa zaprezentowana zostanie w trakcie gali, a następnie czasowo w gminach Powiatu Zgorzeleckiego oraz w Powiecie Görlitz. Po zakończeniu projektu wystawa będzie dostępna w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu. Dla mieszkańców powiatów partnerskich zorganizowany zostanie Tydzień Otwartych Drzwi, umożliwiający zapoznanie się z zakresem oraz ze sposobem pracy starostwa. Głównym wydarzeniem będzie  uroczysta gala z okazji 20-lecia Powiatu Zgorzeleckiego dla samorządowców a także mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego oraz Görlitz. Uczestnicy działań projektowych otrzymają okolicznościowe przedmioty promocyjne. Opublikowany zostanie również artykuł prasowy w polskiej prasie regionalnej oraz biuletynie informacyjnym Powiatu Görlitz.

Cel projektu: Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie zwyczajów, tradycji ludowych obecnych na pograniczu polsko – saksońskim.

Okres realizacji: 01.04.2019 – 30.10.2019

Wartość projektu: 10.496,52 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

 


7. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”

Projekt pn. ,,Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zrealizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne).

Sposób finansowania dla poszczególnych Partnerów kształtuje się następująco:

Powiat Bolesławiecki: Dofinansowanie – 1 291 907,77, Wkład własny – 227 983,73;

Powiat Zgorzelecki: Dofinansowanie – 1 306 247,70, Wkład własny – 230 514,30;

Powiat Lubański: Dofinansowanie – 1 935 471,42, Wkład własny – 341 553,78;

Powiat Lwówecki: Dofinansowanie – 1 365 684,37, Wkład własny – 241 003,13;

Miasto Lubań: Dofinansowanie – 1 800 946,94, Wkład własny – 317 814,16.

We wdrażaniu e-usług, oprócz rozwiązań technologicznych, bardzo istotne jest przeniesienie „papierowych” procedur do systemu, tak aby spełniały one wymogi formalne i aby każdy pracownik urzędu potrafił je zastosować szybko i skutecznie. E-karty usług, e-załatwianie spraw, e-learning, system kolejkowania w wydziałach to nowe usługi, które dostępne będą przez internet w starostwie powiatowym w Zgorzelcu.

Projekt zakłada także ujednolicenie serwisów internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz modernizację i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Powstaną także specjalne bazy danych na potrzeby urzędu.

Nowe rozwiązanie ma zintegrować i ulepszyć zakupione wcześniej programy oraz rozwinąć nowe możliwości, w zakresie e-usług.


„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Powiat Zgorzelecki podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu zakupiono 39 laptopów z oprogramowaniem MS Office dla szkół z przeznaczeniem dla wsparcia zdalnej nauki uczniów, umożliwiające uczniom udział w zdalnych lekcjach oraz dla wsparcia nauczycieli w prowadzeniu zdalnych lekcji w ramach kształcenia zdalnego.

Okres realizacji projektu: 08.05.2020 r. – 08.11.2020 r.

Wartość projektu: 99.777,60 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa)

Dofinansowanie projektu:
Unia Europejska: 84.441,78 zł
Budżet państwa: 15.335,82 zł.

Szkoły objęte projektem:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni,

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Cel projektu: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19)

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową, umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie. Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – Artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – Kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – Gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – Komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 4 767 554,14  PLN, wkład własny 841 333,09 PLN.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” numer projektu POWR.02.18.00-00-0178/20.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu bierze udział w projekcie „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanym przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach. Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W latach 2020-2021 wsparcie otrzymają wybrane jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

 • Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 • Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod katem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Unia Europejska Banner