Projekty realizowane

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

 1. Powiatem Bolesławieckim,
 2. Powiatem Dzierżoniowskim,
 3. Powiatem Głogowskim,
 4. Powiatem Górowskim,
 5. Powiatem Jaworskim,
 6. Powiatem Karkonoskim,
 7. Powiatem Kamiennogórskim,
 8. Powiatem Kłodzkim,
 9. Powiatem Legnickim,
 10. Powiatem Lubańskim,
 11. Powiatem Lubińskim,
 12. Powiatem Lwóweckim,
 13. Powiatem Milickim,
 14. Powiatem Oleśnickim,
 15. Powiatem Oławskim,
 16. Powiatem Polkowickim,
 17. Powiatem Strzelińskim,
 18. Powiatem Średzkim,
 19. Powiatem Świdnickim,
 20. Powiatem Trzebnickim,
 21. Powiatem Wałbrzyskim,
 22. Powiatem Wołowskim,
 23. Powiatem Wrocławskim,
 24. Powiatem Ząbkowickim,
 25. Powiatem Zgorzeleckim,
 26. Powiatem Złotoryjskim.

Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0005/23
Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r.
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”
Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Założenie baz danych BDOT500 i GESUT:
  Zadanie obejmuje założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. Przedmiotem zadania jest założenie dla
  17 powiatów województwa dolnośląskiego numerycznej mapy zasadniczej poprzez budowę lub uzupełnienie baz danych BDOT500 i GESUT. Uzasadnieniem zadania jest doprowadzenie do zgodnego z przepisami prawa prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych przez starostów, w szczególności w zakresie obowiązujących terminów, dotyczących założenia i prowadzenia odpowiednich baz danych.
 2. Weryfikacja jakości danych baz danych BDOT500 i GESUT:
  Zadanie obejmuje kontrolę i weryfikację pozyskanych danych, mającą na celu zapewnienie ich jakości, poprawności oraz zgodności z przepisami prawnymi.
 3. Wdrożenie e-usług:
  Zadanie obejmuje wdrożeniem następujących e-usług:
 4. E-usługa dla Gestorów – 4 poziom dojrzałości.
 5. E-usługa nadawania uprawnień dostępu do portalu zawodowego – 4 poziom dojrzałości.
 6. E-usługa dla komornika – 5 poziom dojrzałości.
 7. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na wniosek podmiotów zgodnie z art.24 ust.2a pkt.2 i art.22 ust.2 ustawy PGiK – 4 poziom dojrzałości.
 8. Zakup sprzętu:
  Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia e-usług. W ramach zadania zostanie zakupionych 26 zestawów, dla każdego Partnera Projektu, składających się z serwera w obudowie 2U, macierzy i UPS.
 9. Zakup oprogramowania bazodanowego:
  Zakup oprogramowania bazowego niezbędnego do rozwoju e-usług poprzez zapewnienie bezpieczeństwa baz.
 10. Modernizację platformy PEUG:
  Modernizacja platformy PEUG będzie polegała na dodaniu funkcjonalności związanych z wdrażanymi e-usługami w ramach przedmiotowego projektu.

GRUPY DOCELOWE:

 1. Gestorzy sieci uzbrojenia.
 2. Wykonawcy prac geodezyjnych (geodeci), rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi, projektanci.
 3. Komornicy sądowi.
 4. Właściciele nieruchomości oraz podmioty posiadające interes prawny dotyczący danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego i jest zbieżny z celami FEDS.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów szczegółowych jak:

 1. Rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie nowych e–usług.
 2. Poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług o BDOT500, GESUT.
 3. Podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej.

EFEKTY I REZULTATY:
Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji i rozbudowy systemów dziedzinowych oraz e-usług dzięki czemu zostanie usprawniony proces inwestycyjny a także podniesiona zostanie efektywność działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 999 456,46 PLN
WYSOKOSĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 497 224,27 PLN

PEUG II – BDOT500 i GESUT (zpwd.glogow.pl)

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

 1. Powiatem Bolesławieckim,
 2. Powiatem Dzierżoniowskim,
 3. Powiatem Głogowskim,
 4. Powiatem Górowskim,
 5. Powiatem Jaworskim,
 6. Powiatem Karkonoskim,
 7. Powiatem Kamiennogórskim,
 8. Powiatem Kłodzkim,
 9. Powiatem Legnickim,
 10. Powiatem Lubańskim,
 11. Powiatem Lubińskim,
 12. Powiatem Lwóweckim,
 13. Powiatem Milickim,
 14. Powiatem Oleśnickim,
 15. Powiatem Oławskim,
 16. Powiatem Polkowickim,
 17. Powiatem Strzelińskim,
 18. Powiatem Średzkim,
 19. Powiatem Świdnickim,
 20. Powiatem Trzebnickim,
 21. Powiatem Wałbrzyskim,
 22. Powiatem Wołowskim,
 23. Powiatem Wrocławskim,
 24. Powiatem Ząbkowickim,
 25. Powiatem Zgorzeleckim,
 26. Powiatem Złotoryjskim.

Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23
Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 18 marca 2024 r.
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”
Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Aktualizacja baz danych EGiB:
  Przedmiotem zadania jest aktualizacja dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego bazy danych EGiB poprzez pozyskanie danych dotyczących granic województwa, powiatów, gmin, jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Uzasadnieniem zadania jest doprowadzenie do zgodnego z przepisami prawa prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych przez starostów, w szczególności w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących założenia i prowadzenia odpowiednich baz danych.
 2. Weryfikacja jakości danych – baz danych EGiB:
  Zadanie obejmuje kontrolę i weryfikację pozyskanych danych, mającą na celu zapewnienie ich jakości, poprawności oraz zgodności z przepisami prawnymi.
 3. Wdrożenie e-usług:
  Zadanie obejmuje wdrożeniem następujących e-usług:
 4. E-usługa – Udostępnianie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego – 4 poziom dojrzałości.
 5. E-usługa dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 poziom dojrzałości.
 6. E-usługa – Udostępnienie danych za pomocą usługi sieciowej WFS – 5 poziom dojrzałości.
 7. Zakup sprzętu:
  Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia e-usług. W ramach zadania zostanie zakupionych 26 zestawów, dla każdego Partnera Projektu, składających się z deduplikatora, narzędzi do backupu i UPS.
 8. Modernizację platformy PEUG:
  Modernizacja platformy PEUG będzie polegała na dodaniu funkcjonalności związanych z wdrażanymi e-usługami w ramach przedmiotowego projektu.

GRUPY DOCELOWE:

 1. Wykonawcy prac geodezyjnych (geodeci).
 2. Wszystkie osoby zainteresowane danymi z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Właściciele nieruchomości oraz podmioty posiadające interes prawny dotyczący danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego i jest zbieżny z celami FEDS.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów szczegółowych jak:

 1. Rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie nowych e–usług.
 2. Poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług o EGiB.
 3. Podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej.

EFEKTY I REZULTATY:
Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji i rozbudowy systemów dziedzinowych oraz e-usług dzięki czemu zostanie usprawniony proces inwestycyjny a także podniesiona zostanie efektywność działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 984 349,59 PLN
WYSOKOSĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 486 806,34 PLN

PEUG II – EGiB (zpwd.glogow.pl)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: KARIERA ZAWODOWCÓW W NASZYCH RĘKACH

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0009/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0009/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 – Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Dwóch Zespołów Szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie IV-VI 2023 r dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Diagnoza szkoły obejmuje analizę całego jej środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkół z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK,Al. w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy , wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności , o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi , że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych , staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane , ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne , które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca , w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 590 U i 17 N ze szkół z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Grupa docelowa to 590 uczniów/uczennic (175K) i 17 Nauczycieli/ek (7K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych, w tym 420 uczniów/uczennic (125K) i 2 nauczycieli/ek (1K) z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu – Technikum oraz 170 ucznió/uczennic (50K) i 10N (6K) z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogaryni – Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia. Organ prowadzący to Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 590 uczniów/uczennic i 17 nauczycieli oraz doposażenie 11 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 • doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni
 • doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni

Planowany okres realizacji

od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 590 uczniów/uczennic (175 K) i 17 nauczycieli (7K) oraz doposażenie 11 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 6 478 720,61 zł.

Dofinansowanie: 5 145 316,71  zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: KARIERA ZAWODOWCÓW W NASZYCH RĘKACH BIS

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0008/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0008/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 – Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki. W wyniku spotkań w okresie IV-VI 2023 r dyrekcji szkoły z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/ uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Diagnoza szkoły obejmuje analizę całego jej środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkoły z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, Al w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy , wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności , o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi , że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych , staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane , ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne , które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca , w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 291 U i 20 N ze szkół z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Grupa docelowa to 291 uczniów/uczennic (196K) i 20 Nauczycieli/ek (17K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 291 uczniów/uczennic i 20 nauczycieli oraz doposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
 • zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
 • staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
 • Adaptacja/Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Planowany okres realizacji

od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych , zielonych 291 uczniów/uczennic (196 K) i 20 nauczycieli (17K) oraz doposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.01.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 3 958 357,50 zł.

Dofinansowanie: 3 163 197,50 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

Dostępny samorząd – granty

Powiat Zgorzelecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wymiana windy w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wraz z wykonaniem planów tyflograficznych i nakładek na poręcze schodów w budynkach 8 i 8a”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu poprzez wymianę windy w budynku 8, umieszczenie planów tyflograficznych ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami
orientację w budynkach 8 i 8a oraz oznaczenie w trzech klatkach schodowych poręczy schodów tabliczkami w języku Braille’a.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego:
2022.07.01 – 2023.05.31

Wartość grantu: 250 000,00 PLN

Informujemy, że 28.10.2022 roku pomiędzy Centrum Projektów Cyfrowych a Powiatem Zgorzeleckim

została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5519/P/2022

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Powiatu Zgorzeleckiego oraz jego jednostek podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt skierowany jest do następujących jednostek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju, Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach projektu Powiat Zgorzelecki zakupi sprzętu IT niezbędny do realizacji e-usług tj.: 29 zestawów komputerowych, 15 UPS do pozostałych stacji roboczych, 10 laptopów z oprogramowaniem biurowym, 3 serwerów, 1 serwera plikowego, 4 urządzeń wielofunkcyjnych (z funkcjami skanowania, kopiowania, drukowani), 3 Acces Point. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana Diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Łączna wartość grantu wynosi 265.158,00 zł.

Termin realizacji projektu: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy grantowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Projekt „ Zawód przyszłości”

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół

kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W

wyniku spotkań w okresie XI-XII ’19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono

najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/

uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym

oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że

istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów

zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności

praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie

niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie

wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany

jest 784U i 81N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa

Szkoła I Stopnia), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

(Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum), Zespół Szkół

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół

Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum), Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

(Technikum), Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Technikum). Efektem wsparcia będzie

nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku

pracy.

Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym

zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N

kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne

środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację

dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na

uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie

zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji

zawodowych 784 uczniów/uczennic (420K) i 81 nauczycieli/nauczycielek (70K) oraz

doposażenie 19 pracowni kształcenia zawodowego 7 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego,

głogowskiego, legnickiego, lubańskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania

pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023 r. we

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 708U (375K), we współpracy z

pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 784 U, we współpracy z otoczeniem społeczno

– gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 19 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 81 nauczycieli/ek.

Cele – podsumowanie

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w

zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z

przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią

uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U

w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie

pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich

szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 213 521,02 zł.

Dofinansowanie: 4 431 492,86 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19)

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym. Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową, umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie. Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – Artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – Kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – Gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – Komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 4 767 554,14  PLN, wkład własny 841 333,09 PLN.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt “Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” numer projektu POWR.02.18.00-00-0178/20.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu bierze udział w projekcie “Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanym przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach. Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W latach 2020-2021 wsparcie otrzymają wybrane jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

 • Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 • Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod katem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Unia Europejska Banner