Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Rzecznik Konsumentów – Katarzyna Zych

tel. 75 77 61 560

pokój nr 321, drugie piętro w budynku nr 8a
e-mail:rzecznik.konsumentow@powiat.zgorzelec.pl

Rzecznik Konsumentów przyjmuje Interesantów oraz udziela porad telefonicznych
od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30

czwartek – piątek w godzinach 7:30 – 11:30

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów w Zgorzelcu wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego.

Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy.

Rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Rzecznik Konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zgorzelcu działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W sprawach, w których Rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców. W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą Rzecznika, polegającą m.in. na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy, powinien wypełnić wniosek o podjęcie interwencji oraz dostarczyć kopie dokumentów dotyczących kwestii spornej.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
 • opis istotnych w sprawie okoliczności faktycznych
 • wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
 • wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.

Do katalogu spraw konsumenckich należą te dotyczące:

 • umów sprzedaży konsumenckiej,
 • umów o świadczenie usług, w tym usług wykonywanych przez „fachowców”, tj. prowadzących różnego rodzaju serwisy, w tym m.in.: naprawcze, remontowe, wykończeniowe, a także wykonujących rzeczy na zamówienie.

Katalog spraw, którymi rzecznik konsumentów nie może się zajmować:

 • w sporach z organami administracji publicznej;
 • roszczeń wzajemnych przedsiębiorców;
 • dotyczących prawa pracy;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • ochrony praw pacjentów NFZ;
 • ochrony praw ubezpieczonych;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych;
 • ochrony danych osobowych;

Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, listę rzeczoznawców znajdziecie Państwo pod adresem https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2241

Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie przerywa biegu przedawnienia dochodzonego roszczenia.

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą także uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora.

Sprawy transgraniczne

Europejskie Centrum Konsumenckie bezpłatnie informuje konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomaga w pozasądowym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Islandii. Z Europejskim Centrum Konsumenckim można skontaktować się:

 • e-mailem: eccnet-pl@ec.europa.eu
 • drogą telefoniczną pod numerem 22 55 60 600 –  dyżury prawników od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00,
Unia Europejska Banner