Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Informujemy, że od 01 marca br. obsługa interesantów przez Rzecznika Ochrony Konsumentów obywać się będzie stacjonarnie.


Rzecznik Konsumentów – Katarzyna Zych

tel. 75 77 61 560

pokój nr 321, drugie piętro w budynku nr 8a
e-mail:rzecznik.konsumentow@powiat.zgorzelec.pl

Rzecznik Konsumentów przyjmuje Interesantów oraz udziela porad telefonicznych
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  w zakresie ochrony interesów konsumentów,

składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik Konsumentów może również:

wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Interwencja rzecznika w danej sprawie podejmowana jest po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę. W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą m.in. udzieleniu porady prawnej, na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy lub prowadzeniu mediacji, powinien dostarczyć kopie dokumentów dotyczących kwestii spornej, takie jak:
a) dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy  cywilnoprawnej,
b) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
c) inne dokumenty dotyczące sprawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, że:

w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 i 8A, 59-900 Zgorzelec, jako Administrator Danych w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych,
pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Bąk, tel. 603154875, email: iod@powiat.zgorzelec.pl.

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Unia Europejska Banner
X