Wydział Gospodarki Nieruchomościami

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

 

Iwona Derucka – Dyrektor Wydziału


tel. 75 77 50 188 wew. 1

e-mail: nieruchomosci@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 304A, II piętro w budynku nr 8


tel. 75 77 50 188 wew. 5

e-mail: nieruchomosci@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 304A, II piętro w budynku nr 8


Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw dot. gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa;
2) sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu Skarbu Państwa;
3) prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości Skarbu Państwa
i powiatu w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd;
4) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
5) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
i powiatu;
6) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych;
7) wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości: ciągów, przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził zgody;
8) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księgach wieczystych hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
9) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości powiatu zgorzeleckiego i Skarbu Państwa;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na czasowe zajęcie nieruchomości na cele związane z inwestycjami;
11) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność
nieruchomości Skarbu Państwa;
12) współpraca z innymi organami, które z mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa;
13) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz państwa w zamian za rentę;
14) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawieniem lub wynajmowaniem majątku Skarbu Państwa lub powiatu;
15) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji stwierdzających nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu;
16) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem jednostek organizacyjnych powiatu zgorzeleckiego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa odpowiednio w nieruchomości stanowiące własność Powiatu lub Skarbu Państwa;
17) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań powiatu;
18) kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa, w zakresie przeznaczenia, celowości i gospodarności;
19) prowadzenie książek obiektów, aktualności przeglądów i ekspertyz mienia Skarbu Państwa;
20) prowadzenie sprawozdawczości oraz wykazów nieruchomości Skarbu Państwa
i powiatu;
21) realizowanie zadań związanych z ubezpieczeniem mienia Skarbu Państwa;
22) współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi powiatu i wydziałami starostwa;
23) prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
24) wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
25) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
26) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner
X