Projekty zrealizowane

„Edukacja – Szansa – Przyszłość“

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu nr RPDS. 10.02.01-02-0007/21 pn.: „Edukacja – Szansa – Przyszłość“ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj więcej

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Powiat Zgorzelecki podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie…

Czytaj więcej

„Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”

Projekt pn. ,,Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” zrealizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne –…

Czytaj więcej

Poznaj swojego sąsiada – obchody 20–lecia Powiatu Zgorzeleckiego

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki Partner projektu: Powiat Görlitz Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych mających  prowadzić do m.in. intensyfikacji współpracy partnerskiej Powiatu Zgorzeleckiego i Powiatu Görlitz, z okazji obchodów 20-lecia…

Czytaj więcej

Projekt „Od teorii do praktyki” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny i OSI (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17)

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizację oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym.Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy szkół zawodnych w obszarze kształcenia zawodowego powiecie zgorzeleckim w…

Czytaj więcej

Projekt “Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” złożony został przez Powiat Görlitz i Powiat Zgorzelecki w ramach Priorytetu IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji o…

Czytaj więcej

Projekt „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.

Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj….

Czytaj więcej

Projekt pn „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, w tym do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w Zespole…

Czytaj więcej

Projekt pn. “Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Euroregionu Nysa “EURO-CUP Neisse/Nysa” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał zacieśnienie i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami z obszaru wsparcia. W ramach projektu został zorganizowany pierwszy polsko niemiecki finał zawodów w skokach przez przeszkody EURO-CUP, który odbył się w Łagowie w dniu 31.08.2013 roku. Udział w działaniach projektowych wzięły także: Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe “Na koń” z siedziba w Łagowie koło Zgorzelca oraz Stowarzyszenie Reit und Fahrverein Kemnitz e.V. z Kemnitz/Niemcy. Wartość projektu 5.861,00 eur, dofinansowanie z UE 4.981,85 eur.


Projekt pn. “Polsko – Niemieckie warsztaty rzeźby i rękodzieła” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał zorganizowanie polsko–niemieckich warsztatów rzeźby i rękodzieła w Bielawie Dolnej k/Pieńska. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 11.352,50 eur, dofinansowanie z UE 9.649,62 eur.


Projekt pn. “Biesiada Górnołużycka” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał zorganizowanie 2 – dniowej polsko – niemieckiej ludowej imprezy kulturalnej “Biesiady Górnołużyckiej”. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 9.737,00 eur, dofinansowanie z UE 8.276,45 eur.


Projekt pn. “Promocja bez granic” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Ideą projektu “Promocja bez granic” był rozwój i optymalizacja współpracy partnerskiej powiatów zgorzeleckiego i Gӧrlitz, ukierunkowanej na wspólną promocję regionu pogranicza. Podjęte w ramach projektu działania miały na celu kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru wsparcia, upowszechnianie informacji o nim, identyfikację mieszkańców z pograniczem polsko-niemieckim oraz profesjonalizację działań z zakresu marketingu terytorialnego. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 17.647,00 eur, dofinansowanie z UE 14.999,95 eur.


Projekt pn. “Międzynarodowy Triathlon Łużycki” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał organizację i przeprowadzenie imprezy sportowej “Międzynarodowy Triathlon Łużycki” w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz. Triathlon był rozegrany na dystansie sprinterskim tj.: pływanie na dystansie 750 m, jazda na rowerze na dystansie 20 km, biegi na dystansie 5 km. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 16.634,00 eur, dofinansowanie z UE 14.138,90 eur.


Projekt pn. “Gramy i malujemy we wspólnej Europie” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa.Projekt zakładał zacieśnienie oraz intensyfikację współpracy w zakresie kultury i sportu pomiędzy młodzieżą z pogranicza polsko-saksońskiego. Partnerem w projekcie byl Powiat Görlitz. Wartość projektu: 7.543,00 eur, dofinansowanie z UE 6.411,55 eur.


Projekt pn. “Współpraca i komunikacja transgraniczna z wykorzystaniem metod alternatywnych i wspomagających” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał wspólne transgraniczne działania edukacyjne z modułami kształcenia językowego dla polepszenia kompetencji językowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu oraz uczniów Gutenbergschule w Niesky oraz opracowanie przydatnych po obu stronach granicy książek w języku niemieckim i polskim wspomagających nauczanie specjalne uczniów klas I-III szkół podstawowych z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Partner: Gutenbergschule- Niesky. Wartość projektu: 12.879,00 eur, dofinansowanie z UE 10.947,15 eur.


Projekt pn. “Polsko-niemieckie zawody w skokach przez przeszkody – eliminacje do finału EURO-CUP NEISSE-NYSA” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał organizację eliminacji do Finału EURO-CUP Neisse/Nysa zawodów w skokach przez przeszkody, które odbyly się w Polsce (w Łagowie) 17 maja 2014 roku. Impreza eliminacyjna była jednym z elementów dwurundowych eliminacji, które uwieńczyl Finał EURO-CUP Neisse/Nysa po stronie niemieckiej. Partner : Reit-und Fahrverein Wehrkirch Horka e.V.Wartość projektu: 10.475,00 eur, dofinansowanie z UE 8.903,75 eur.


Projekt pn. “Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 1 Kształcenie i szkolenie, kierunek działań 2 Transgraniczne projekty edukacyjne. Projekt zakładał wybudowanie przyszkolnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni oraz przy ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. W ramach zaplanowanych spotkań o charakterze sportowym zrealizowano rozgrywki sportowe oraz zawody sprawnościowe z udziałem partnerów projektu przy współudziale mieszkańców pogranicza oraz współpracy organizacji pozarządowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 716.906,52 euro, dofinansowanie z UE 609.370,54 euro. Projekt realizowany w partnerstwie.

Partnerstwo projektu:

Partner Wiodący: Powiat Zgorzelecki
PP1: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni
PP2: Förderverein des Joliot-Curie-Gymnasiums GÖrlitz
PP3: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
PP4: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni\
PP5: HSG Turbine Zittau e.V


Projekt pn. “Przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu – etap I i etap II” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna. Celem projektu było wzmocnienie współpracy placówek opieki nad dziećmi na pograniczu dolnośląsko – saksońskim. Realizacja celu nastąpiła poprzez poprawę infrastruktury MOS.

Partnerzy projektu:

Partner Wiodący: Powiat Zgorzelecki
PP1: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka (MOS)
PP2: Diakonie-Sozialwerk Lausitz Janusz- Korczak-Heim (JKH) z Görlitz

Całkowita wartość projektu to 518.253,00 eur, dofinansowanie z UE 440.515,05 euro.


Projekt pn. “Centrum Ekonomii Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Celem projektu było wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej w subregionie jeleniogórskim. Wartość całkowita projektu 1 691 600, 00 pln.

Partnerstwo projektu:

Partner Wiodący: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Partner 1: Urząd Miasta Zgorzelec
Partner 2: Fundacja Integracji Społecznej “ABRAMIS”
Partner 3: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Partner 4: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości


Projekt pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec -Tylice – Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900,00 do km 6+147,00” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu 3.391.330,50 pln, kwota dofinansowania 2.882.291,80 pln.


Projekt pn. “Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. “Innowacyjna i sprawna administracja” jest dynamicznym projektem opartym o nowoczesne narzędzia zarządcze, w tym informatyczne, pozwalającym w stosunkowo krótkim czasie na dokonanie audytu, podjęcie stosownych działań, a w konsekwencji na szybką modernizację Urzędu we wszystkich najważniejszych obszarach. Wdrożenie projektu pozwoli stać się równorzędnym partnerem europejskich jednostek samorządu terytorialnego.

Liderem Projektu jest Związek Powiatów Polskich (największa ogólnopolska organizacja samorządowa), a partnerem Uczelnia Vistula z Warszawy (uznana instytucja naukowa).

Projekt realizowany do 30 czerwca 2015r.


Projekt “Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu. Projekt obejmuje wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie pracowni: matematycznych, informatycznej i pracowni akademii CISCO, z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna) i 1 stanowisko pracy dla uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym. W ramach niniejszego projektu przewidziano również zakup urządzenia dla osób niepełnosprawnych – schodołaz gąsienicowy T9. Ponadto planuje się wymianę wyeksploatowanych i awaryjnych piecy gazowych na trzy pompy ciepła typu woda/powietrze na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Projekt będzie realizowany w 2017 roku.

Całkowita wartość projektu 561 404,05 zł, dofinansowanie 85% 477 193,43 zł.


Powiat Zgorzelecki jest Partnerem w projekcie “Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, który został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1. E-usługi publiczne. Rolę Lidera Partnerstwa w projekcie pełni Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie. Głównym celem realizacji Projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną.
Wartość projektu 51 512 401,87 zł, wartość dofinansowania 43 582 788,92 zł.


Projekt pn. “Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu”.
Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zgorzelcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie pracowni informatycznej w komputery i sprzęt cyfrowy, zakup sprzętu do Sali Doświadczeń Świata oraz do terapii Tomatisa.
Całkowita wartość projektu 130 212,37 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 85 % 110 680,51 zł


Projekt pn.: “Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak oraz Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Wieczorek informują, że Powiat Zgorzelecki wraz z Powiatem Goerlitz otrzymał dofinansowanie do Projektu p.n. “Dożynki bez Granic”. Projekt realizowany będzie od 14.06.2018 r. do 31. 10. 2018 r. Planowane koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 23 997, 84 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 83,34% kosztów kwalifikowanych, środki z budżetu państwa stanowić będą 5% wartości zadania. Wkład własny Powiatu Zgorzeleckiego to 11,66 % planowanej kwoty, tj. 2 797, 95 Euro.

Celem projektu jest utrwalenie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez realizację wydarzenia kulturalnego na pograniczu polsko-saksońskim – “Dożynek bez Granic”.

15 września na boisku sportowym w Studniskach Dolnych odbędzie się święto plonów, potocznie zwane dożynkami. Jest to stały element kultury polskiej, z którym pragniemy zapoznać naszych zachodnich sąsiadów, zapraszając ich do wspólnego świętowania.

Podczas imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Z całą pewnością gości zachwyci tradycyjny dożynkowy korowód, któremu towarzyszyć będzie występ orkiestry dętej. Nie zabraknie innych artystów, którzy w swoim repertuarze zaprezentują pieśni ludowe i nie tylko. Gościnnie wystąpi Fundacja Kapela Pogranicze ze Studnisk. Do tańców poderwą gwiazdy muzyki diso-polo Piękni i Młodzi, Playboys oraz Zespół Kamerton. Zabawie i konkursom nie będzie końca. Tradycyjnie wybrany zostanie najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W trakcie przedsięwzięcia prezentowane będą tradycyjne i regionalne potrawy kulinarne z możliwością degustacji. Dodatkowo, na specjalnie przygotowanych stoiskach prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze. Najmłodsi uczestnicy święta plonów będą mogli skorzystać z dmuchanych placów zabaw. O uśmiechy przy wspólnej zabawie oraz kolorowe buzie zadbają animatorzy.
Impreza tłumaczona będzie na język niemiecki.


“Projekt Poznajemy się na pograniczu polsko-saksońskim poprzez wymianę kulturową jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Das Projekt Wir lernen uns in dem sächsisch-polnischen Grenzregion durch den kulturellen Austausch kennen wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 EUR

Poziom dofinansowania: 83,34 %

Łączna wartość wydatków: 23 997,84 EUR

Unia Europejska Banner