Projekt „Od teorii do praktyki” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny i OSI (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17)
Kategoria: Projekty zrealizowane
15.07.2021
Godz: 13:46
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizację oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy szkół zawodnych w obszarze kształcenia zawodowego powiecie zgorzeleckim w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.

Projekt dedykowany jest uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Zgorzelcu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
1. Staże zawodowe/praktyki u pracodawców dla uczniów i nauczycieli
2. Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów podnoszące kompetencje zawodowe
3. Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli
4. Stypendia dla uczniów
5. Doposażenie pracowni zawodowych
6. Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w SOSW Zgorzelec.

Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy oraz modernizacja oferty kształcenia dostosowująca kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy – tworzenie klas
patronackich w zawodach deficytowych zgłaszanych przez pracodawców.

Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2020-07-31Całkowita wartość projektu: 5 060 400,86 zł zł, z czego dofinansowanie 4 807 379,84 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Unia Europejska Banner