Wydział Drogownictwa

Monika Klat – Dyrektor Wydziału


tel. 75 77 50 182
pokój nr 213, 214 i 215 I piętro w budynku nr 8


Do zadań wydziału należy:

1) wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych;
2) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, gromadzenie danych techniczno- eksploatacyjnych oraz przechowywanie dokumentacji technicznej;
3) zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach, informacji o stanie dróg i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie;
4) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie koncepcji oraz projektów planów rozwoju sieci drogowej;
5) nadzór i odbiory robót zlecanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;
6) ochrona dróg i mostów, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji w sprawie uzgodnień i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych i budowę zjazdów na te drogi,
b) przygotowanie dokumentacji w sprawie naliczania kar i opłat za zajęcie pasa drogowego,
c) nadzorowanie realizacji uzgodnień i robót w obcym pasie drogowym;
7) nadzór nad pracami związanymi z zimowym utrzymanie dróg;
8) współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z przeciwpowodziową
i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych i dróg;
9) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez właściwy organ decyzji o wprowadzeniu ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub bezpieczeństwo ruchu;
10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu na drogach, zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, umieszczenia urządzeń obcych na obiektach mostowych;
11) planowanie robót oraz nadzór i koordynacja utrzymania mostów;
12) opracowywanie planów remontów obiektów mostowych oraz przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej budowy i remontów, nadzór i odbiór budowy i remontów;
13) nadzór inwestorski dla robót drogowych;
14) przygotowywanie i uczestniczenie w procesie przetargowym w trybie zamówień publicznych;
15) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie utrzymania i bezpieczeństwa dróg;
16) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner