Wydział Architektury i Budownictwa

 

Agnieszka Brdys – Dyrektor Wydziału 


tel. 75 77 61 595 wew. 23
e-mail: a.brdys@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 310, II piętro w budynku nr 8


Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji liniowych, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

tel. 75 77 61 595 wew.26
pokój 319, II piętro w budynku nr 8


Wydawanie pozwoleń na budowę dla Gminy Zgorzelec, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz dzienników budowy 

tel. 75 77 61 595 wew. 25
pokój 310, II piętro w budynku nr 8


Wydawanie pozwoleń na budowę na terenie gminy Sulików i Zawidów oraz miasta i gminy Bogatynia oraz zaświadczeń o samodzielności lokali oraz dzienników budowy

tel. 75 77 61 595 wew. 22
pokój 311, II piętro w budynku nr 8


Wydawanie pozwoleń na budowę dla gminy Węgliniec i Pieńsk oraz miasta Zgorzelec

tel. 75 77 61 595 wew. 21
pokój 311, II piętro w budynku nr 8


  • E-usługa: e-budownictwo (klinij)
  • Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.) (kliknij)
  • Ekoportal Wykaz (kliknij)

Do zadań wydziału należy:

Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w tym:

1) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
2) zatwierdzanie projektów budowlanych po uprzedniej analizie i ocenie, pod względem:
– zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
– zgodności projektów zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
– kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– zgodności rozwiązań projektowych z uzyskanymi opiniami, decyzjami oraz uzgodnieniami,
– wykonania projektu przez osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz przynależące do izby samorządu zawodowego;
3) rozpatrywanie wniosków zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;
4) rozpatrywanie wniosków zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – zmiana sposobu użytkowania;
5) rozpatrywanie wniosków zgłoszenia budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
6) rozpatrywanie wniosków zgłoszenia budowy z projektem;
7) wydawanie zaświadczeń w sprawach uregulowanych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi;
8) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji zmieniających zakres przedmiotowy decyzji o pozwoleniu na budowę będących w obrocie prawnym;
9) przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;
10) rozpatrywanie wniosków i wydawanie innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prawa budowlanego np. wygaśnięcie lub uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę;
11) rozpatrywanie wniosków oraz udzielenie bądź odmowa udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
12) wydawanie uzgodnień zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt.4;
13) wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy oraz tablic informacyjnych;
14) współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami oraz organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego;
15) prowadzenie rejestrów wydanych pozwoleń na budowę oraz przyjętych zgłoszeń budowy;
16) udzielanie informacji na temat prowadzonego postępowania;
17) udzielanie informacji na temat posiadanych przez Wydział dokumentów archiwalnych;
18) realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.

Oprócz wymienionego wyżej zakresu Wydział: 
19) rozpatruje wnioski i wydaje zaświadczenia o samodzielności lokalu na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali;
20) rozpatruje wnioski i wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Unia Europejska Banner
X