Wydział Architektury i Budownictwa

Agnieszka Brdys – Dyrektor Wydziału 


tel. 75 77 61 585 wew. 5
e-mail: a.brdys@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 310, II piętro w budynku nr 8


Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

tel. 75 77 61 585 wew.1
pokój 303, II piętro w budynku nr 8


Pozwolenia na budowę

tel. 75 77 61 585 wew. 2
pokój 303, 310,311, II piętro w budynku nr 8


Sieci oraz instalacje gazowe (zgłoszenia i pozwolenia)

tel. 75 77 61 585 wew. 3
pokój 319, II piętro w budynku nr 8


Zaświadczenia o samodzielności lokalu

tel. 75 77 61 585 wew. 4
pokój 303, II piętro w budynku nr 8eDo zadań wydziału należy:

1) wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą prawo budowlane, w tym:
a) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
b) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
c) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
d) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
e) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
f) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki;
g) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
h) wydawanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy;
2) wydawanie decyzji zmieniających zakres przedmiotowy decyzji będących w obrocie prawnym;
3) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
5) wydawanie uzgodnień zgodnie z art. 33 ust.2 pkt.4 ustawy;
6) wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki;
7) wydawanie innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prawa budowlanego – wygaszenie lub uchylenie decyzji;
8) udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
9) wydawanie zaświadczeń w sprawach uregulowanych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi;
10) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali;
11) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
12) współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami oraz organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego;
13) prowadzenie rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, rozbiórkę oraz przyjętych zgłoszeń budowy;
14) udzielanie informacji na temat prowadzonego postępowania;
15) udzielanie informacji na temat dokumentów archiwalnych;
16) realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.

Unia Europejska Banner