Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Tomasz Góral – Kierownik Biura


tel. 75 77 19 999,
fax. 75 77 50 206, 671
e-mail: wzk@powiat.zgorzelec.pl
siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, przy ul. Boh. II AWP 5c

STRONA INTERNETOWA: www.pczk.powiat.zgorzelec.pl


Do zadań biura należy:

1) zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dokumentowanie podejmowanych działań;
3) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
4) przygotowanie i zapewnienie działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania;
5) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
6) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
8) gromadzenie informacji w bazie danych sił i środków województwa dolnośląskiego:
Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego „KLEOPATRA”;
9) opracowywanie planów, programów, planów kontroli, projektów zarządzeń, wytycznych i decyzji starosty, a także sprawozdań z wykonanych przedsięwzięć;
10) prowadzenie spraw związanych z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym na obszarze powiatu zgorzeleckiego;
11) reklamowanie na wniosek osób funkcyjnych wchodzących w skład Akcji Kurierskiej oraz Stałego Dyżuru Starosty Zgorzeleckiego;
12) opracowanie i aktualizacja: Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Planu operacyjnego ochrony przed powodzią, Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu zgorzeleckiego na potrzeby obronne państwa, Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Planu funkcjonowania starostwa powiatowego na głównym stanowisku kierowania i zapasowym miejscu pracy, Planu ochrony zabytków Powiatu Zgorzeleckiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz pozostałych planów;
13) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
14) kontrolowanie funkcjonowania i utrzymania sprzętu w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym;
15) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej powiatu zgorzeleckiego za miniony rok;
16) aktualizacja wykazu formacji OC na terenie powiatu;
17) opracowanie projektów zarządzeń oraz wytycznych starosty w sprawie OC, w tym dotyczących inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej;
18) prowadzenie dokumentacji i gospodarki magazynowej sprzętu OC i przeciwpowodziowego będącego na wyposażeniu starostwa;
19) sporządzanie rocznych protokołów inwentaryzacyjnych sprzętu OC, zarządzania kryzysowego oraz będącego w magazynach przeciwpowodziowych;
20) sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu;
21) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, w tym:
a) opracowanie propozycji do Wojewódzkiego Planu Przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w danym roku kalendarzowym;
b) opracowanie terminów kwalifikacji wojskowej dla miast i gmin powiatu zgorzeleckiego,
c) przesyłanie do WKU Bolesławiec terminów kwalifikacji wojskowej dla miast i gmin powiatu zgorzeleckiego,
d) opracowanie planu finansowego,
e) logistyczne przygotowanie pomieszczeń i sprzętu komputerowego do prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
f) udział w pracach komisji,
g) prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej z przeprowadzonej kwalifikacji;
22) organizacja i przeprowadzenie akcji kurierskiej, w tym:
a) opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej,
b) opracowanie (w razie potrzeby) planu finansowego akcji kurierskiej,
c) przygotowanie materiałowego zabezpieczenia przeprowadzenia akcji kurierskiej,
d) prowadzenie szkoleń z osobami funkcyjnymi akcji kurierskiej w starostwie,
e) kierowanie akcją kurierską na terenie powiatu,
f) opracowanie sprawozdania z przeprowadzonej akcji kurierskiej;
23) obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
24) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

 

Unia Europejska Banner