Biuro Promocji Powiatu

Kamila Kowalska – Kierownik Biura / Rzecznik Prasowy


tel. 663 889 936
e-mail: k.kowalska@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 313, II piętro w budynku nr 8A

tel. 75 77 51 034
e-mail: promocja@powiat.zgorzelec.pl,

pokój nr 314 II piętro w budynku 8a


 1. Biurem kieruje Kierownik Biura, który jest jednocześnie Rzecznikiem Prasowym.
 2. Do zadań Biura należy:
 • przygotowanie informacji i komunikatów dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty;
 • organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych Starosty;
 • realizowanie polityki informacyjnej Powiatu;
 • udzielanie odpowiedzi w ramach zapytań prasowych;
 • sygnalizowanie Dyrektorom Wydziałów potrzeby reakcji na publikacje dotyczące pracy kierowanych przez nich Wydziałów;
 • współpraca z Wydziałami w zakresie opracowania treści materiałów informacyjnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i gospodarczego Powiatu w kraju i za granicą;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących Powiatu;
 • organizowanie przedsięwzięć i imprez promujących Powiat;
 • realizowanie działań mających na celu integrację mieszkańców Powiatu i budowanie tożsamości lokalnej;
 • koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną i między Powiatami;
 • koordynowanie działań objętych patronatem Starosty;
 • współpraca z samorządami, służbami, administracją zespoloną i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
 • prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarza świąt, rocznic, uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym Powiatu;
 • przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych zadań Staroście;
 • realizacja zadań związanych z nadzorem i współpracą ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
 • przygotowanie projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • opiniowanie wniosków o dotację z budżetu powiatu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca w zakresie realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu zgorzeleckiego;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.
Unia Europejska Banner