Biuro Promocji Powiatu

 


tel. 75 77 61 562
e-mail: promocja@powiat.zgorzelec.pl,

pokój nr 309 II piętro w budynku 8a


Do zadań biura należy:

1) przygotowanie informacji i komunikatów dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach rady powiatu, zarządu i starosty;
2) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych starosty;
3) realizowanie polityki informacyjnej powiatu;
4) sygnalizowanie dyrektorom wydziałów potrzeby reakcji na publikacje dot. pracy kierowanych przez nich wydziałów;
5) współpraca z wydziałami w zakresie opracowania treści materiałów informacyjnych;
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
8) promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i gospodarczego powiatu w kraju i za granicą;
9) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dot. powiatu;
10) organizowanie przedsięwzięć i imprez promujących powiat;
11) realizowanie działań mających na celu integrację mieszkańców powiatu i budowanie tożsamości lokalnej;
12) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną i między powiatami;
13) koordynowanie działań objętych patronatem Starosty Zgorzeleckiego;
14) współpraca z samorządami, służbami, administracją zespoloną i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
15) prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarza świąt, rocznic, uroczystości związanych z zżyciem społeczno-gospodarczym powiatu;
16) przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych zadań Staroście;
17) realizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu zgorzeleckiego;
18) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner