Biuro Promocji Powiatu

Kamila Kowalska – Kierownik Biura / Rzecznik Prasowy


tel. 663 889 936
e-mail: k.kowalska@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 313, II piętro w budynku nr 8A

tel. 75 77 51 034
e-mail: promocja@powiat.zgorzelec.pl,

pokój nr 314 II piętro w budynku 8a

UWAGA! Zmiana numeru konta do dokonywania opłaty skarbowej! Nowy numer konta znajduje się na  kartach usług.

 1. Biurem kieruje Kierownik Biura, który jest jednocześnie Rzecznikiem Prasowym.
 2. Do zadań Biura należy:
 • przygotowanie informacji i komunikatów dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty;
 • organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych Starosty;
 • realizowanie polityki informacyjnej Powiatu;
 • udzielanie odpowiedzi w ramach zapytań prasowych;
 • sygnalizowanie Dyrektorom Wydziałów potrzeby reakcji na publikacje dotyczące pracy kierowanych przez nich Wydziałów;
 • współpraca z Wydziałami w zakresie opracowania treści materiałów informacyjnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i gospodarczego Powiatu w kraju i za granicą;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących Powiatu;
 • organizowanie przedsięwzięć i imprez promujących Powiat;
 • realizowanie działań mających na celu integrację mieszkańców Powiatu i budowanie tożsamości lokalnej;
 • koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną i między Powiatami;
 • koordynowanie działań objętych patronatem Starosty;
 • współpraca z samorządami, służbami, administracją zespoloną i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
 • prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarza świąt, rocznic, uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym Powiatu;
 • przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych zadań Staroście;
 • realizacja zadań związanych z nadzorem i współpracą ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
 • przygotowanie projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • opiniowanie wniosków o dotację z budżetu powiatu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca w zakresie realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu zgorzeleckiego;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.
Unia Europejska Banner