Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego

W skład Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wchodzą:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński – Przewodniczący,
Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta,
Ireneusz Owsik – Etatowy Członek Zarządu
Krystyna Radzięta – Członek Zarządu
Marian Matyjasik – Członek Zarządu

Zgodnie z art 26 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, a w jego skład wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (w liczbie trzech osób, o czym stanowi statut powiatu). Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim, a członkostwa w tym organie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa materialnego. Zgodnie z art. 32 przywołanej wyżej ustawy do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) gospodarowanie mieniem powiatu;
5) wykonywanie budżetu powiatu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Ustawa nie wprowadza szczególnych zasad funkcjonowania zarządu, pozostawiając tę  kwestię do określenia w statucie powiatu. Statut Powiatu Zgorzeleckiego dostępny jest tutaj: (LINK)

Unia Europejska Banner