Wydział Geodezji i Kartografii


Artur Klecki – Geodeta Powiatowy

tel. 75 77 61 541 wew. 7
e-mail: geodezja@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 222, I piętro w budynku nr 8


Magdalena Sosnowska – Dyrektor Wydziału

tel. 75 77 61 541  wew. 8
e-mail: geodezja@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 202, I piętro w budynku 8


Obsługa interesantów (wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, udostępnianie kopii map ewidencyjnych i zasadniczych)

tel. 75 77 61 541  wew. 1, pokój 210, I piętro w budynku 8.


Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

  1. Gmina Bogatynia, Gmina Sulików, Gmina Węgliniec, Miasto Zawidów tel. 75 77 61 541 wew. 2, pokój 211, I piętro w budynku 8
  2. Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk, Gmina Zgorzelec
    tel. 75 77 61 541 wew. 3, pokój 212, I piętro w budynku 8.

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych

tel. 75 77 56 273, wew. 5, pokój 207, I piętro w budynku 8.


Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz weryfikacja operatów technicznych

tel. 75 77 61 541  wew. 4, pokój 203, I piętro w budynku 8


Pracownia mapy numerycznej

tel. 75 77 61 541  wew. 6, pokój nr 208, I piętro w budynku 8


Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru Powiatu ewidencji gruntów i budynków, włączając w to bazę danych prowadzoną w systemie teleinformatycznym, obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, włączając w to bazę danych prowadzoną w systemie teleinformatycznym, obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT),
c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, włączając w to bazę danych prowadzoną w systemie teleinformatycznym, obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej rejestru cen
i wartości nieruchomości,
e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, włączając w to bazę danych prowadzoną w systemie teleinformatycznym, obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej szczegółowych osnów geodezyjnych,
f) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych, dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000,
g) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj.: mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
a) wykonywania pomiarów geodezyjnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, a także opracowywania wyników tych pomiarów,
b) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
4) aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w drodze czynności materialno-technicznych lub w drodze decyzji administracyjnych;
5) zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych m. in.: organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz właściwe podmioty ewidencyjne;
6) udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
7) udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
8) wydawanie licencji określających uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
9) pobieranie opłat za udostępnienie materiałów zasobu oraz za wykonywanie czynności, takich jak: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
10) obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym:
a) rejestrowanie w systemie teleinformatycznym zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b) uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
c) udostępnianie za opłatą kopii materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
d) wydawanie licencji określających uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
e) zakładanie osnów szczegółowych;
11) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
12) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
13) współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz z Głównym Geodetą Kraju;
14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
15) realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.

Unia Europejska Banner