Wydział Geodezji i Kartografii


Artur Klecki – Geodeta Powiatowy

tel. 75 77 61 541 lub 757750189 wew. 1
e-mail: a.klecki@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 222, I piętro w budynku nr 8


Magdalena Sosnowska – Dyrektor Wydziału

tel. 75 77 61 541 lub 757750189 wew. 4
e-mail: geodezja@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 202, I piętro w budynku 8


Obsługa interesantów (udostępnianie kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków)

tel. 75 77 615 41 lub 757750189 wew. 2, pokój 210, I piętro w budynku 8.


Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

tel. 75 77 61 541 lub 757750189 wew. 5, pokój 211, I piętro w budynku 8,
tel. 75 77 61 541 lub 757750189 wew. 6, pokój 212, I piętro w budynku 8.


Obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

tel. 75 77 61 541 lub 757750189 wew. 3, pokój 203, I piętro w budynku 8,
tel. 75 77 56 273, pokój 207, I piętro w budynku 8.


Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

tel. 75 77 61 541 lub 757750189 wew. 3, pokój 203, I piętro w budynku 8


Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

tel. 75 77 61 541  lub 757750189 wew. 4, pokój nr 202, I piętro w budynku 8


Do zadań wydziału należy:

1) obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
2) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
– wykonywania pomiarów geodezyjnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, a także opracowywania wyników tych pomiarów,
– kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
3) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
4) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
5) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj.: mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
6) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT);
7) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
– organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem inwestorów, podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia teren i innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzających terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach;
8) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w postaci materiałów elektronicznych, w systemie teleinformatycznym PZGiK;
9) wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową;
10) zakładanie osnów szczegółowych;
11) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej szczegółowych osnów geodezyjnych;
12) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
13) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
14) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującą zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej rejestru cen i wartości nieruchomości;
15) przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
16) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

Unia Europejska Banner
X