Wydział Prawno-Organizacyjny

Dyrektor Wydziału – Iwona Połaska


tel. 75 77 61 561

e-mail: i.polaska@powiat.zgorzelec.pl

pokój nr 213, I piętro w budynku nr 8A


Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 75 77 61 561

pokój nr 201, I piętro w budynku nr 8A


Informatycy

tel. 75 77 50 190

III piętro budynku 8a p. 400


Biuro Obsługi Interesantów

tel. 75 77 61 555

parter w budynku nr 8A


Biuro Rzeczy Znalezionych

 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30)

tel. 75 77 615 61

pokój nr 201, I piętro w budynku nr 8A


Do zadań wydziału należy:

Do zadań Wydziału należy:
1) opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów normujących funkcjonowanie Starostwa;
2) prowadzenie zbioru aktów normatywnych Zarządu Powiatu i Starosty, coroczna weryfikacja aktów istniejących;
3) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
4) prowadzenie centralnych rejestrów:
a) skarg i wniosków,
b) upoważnień i pełnomocnictw,
c) pieczęci,
d) delegacji,
e) umów,
f) przeprowadzonych kontroli,
g) wystąpień związanych z działalnością lobbingową;
h) petycji i udostępniania informacji publicznej;
5) prowadzenie zbioru dokumentacji z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych
w Starostwie i Jednostkach organizacyjnych powiatu;
6) dokonywanie analizy protokołów pokontrolnych i przygotowywanie informacji
o wynikach kontroli Staroście i Wicestaroście;
7) monitorowanie prawidłowości i terminowości udzielanych odpowiedzi na wnioski
i zalecenia pokontrolne;
8) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i Kierowników Jednostek organizacyjnych, inspekcji – nie zastrzeżonych dla innych Wydziałów;
9) organizacja i koordynowanie praktyk uczniów, studentów oraz współdziałanie
w tym zakresie z uczelniami, szkołami i instytucjami kierującymi słuchaczy na praktyki;
10) organizacja i koordynowanie staży, prac interwencyjnych i innych form wsparcia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
11) koordynowanie działań w zakresie przeprowadzania wyborów, referendów
i konsultacji;
12) obsługa radców prawnych;
13) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
14) koordynowanie czynności z zakresu działań lobbingowych;
15) prowadzenie archiwum zakładowego;
16) prowadzenie biura obsługi interesanta;
17) zapewnianie ciągłości zaopatrzenia w prasę i pieczęcie;
18) prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
19) realizacja zadań Powiatu z zakresu ochrony zdrowia;
20) realizacja zadań Powiatu w zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
21) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi, gospodarką materiałową Starostwa;
22) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleinformatycznej i zabezpieczenie logistyczne;
23) wykonywanie zadań z zakresu informatyki w Starostwie;
24) realizowanie polityki bezpieczeństwa, w tym zadań wynikających z zakresu Administratora Systemów Informatycznych;
25) szkolenia, wdrażanie, unowocześnianie systemów, administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów w ramach platformy cyfrowej;
26) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i bieżącą eksploatacją nieruchomości stanowiących siedzibę Starostwa;
27) zabezpieczenie funkcjonowania systemu alarmowego, zapewnienie ochrony budynków;
28) realizacja zadań Powiatu w zakresie określonym przez ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
29) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
30) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej wpływających do Starostwa;
31) prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
32) współpraca w zakresie realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu zgorzeleckiego;
33) realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.

Unia Europejska Banner