Rządowy Program „KLUB” – EDYCJA 2024″ dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych
Rządowy Program „KLUB” – EDYCJA 2024″ dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych
Kategoria: Aktualności
22.04.2024
Godz: 09:33
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
– wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 98.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95%:
– do 12.000 zł (wsparcie jednej sekcji);
– do 17.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).
Wkład własny: min. 5%.
Możliwy wkład własny: środki JST (wkład pieniężny lub rzeczowy – np. udostępniana infrastruktura), fundusze UE, sponsorzy lub środki własne.
Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSIT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Czas trwania projektu:
01.01-30.11.2024.

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2024

Kto może złożyć wniosek ?
Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.

Na co można uzyskać wsparcie?

 1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe.
 2. Organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
  Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat.
  Podstawowym – obowiązkowym komponentem w realizacji Rządowego Programu „KLUB”, jest prowadzenie systematycznych zajęć sportowych/sportowo rekreacyjnych/rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  Wydatki kwalifikowalne:
  – sprzęt sportowy niezbędne do szkolenia sportowego (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.);
  – pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.);
  – specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.
  Informacje dodatkowe:
  Operatorem Krajowym programu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).
  Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Cele:

 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
 3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej polskiego sportu – klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
 4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 5. Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  Grupa docelowa: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 6. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji.
  Jedna sekcja sportowa: wszyscy zawodnicy klubu uprawiający dany sport, bez względu na wiek lub płeć.
  Obozy sportowe muszą trwać dłużej niż 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko jednego obozu sportowego.
  Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą przejść testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych Projektu „Sportowe Talenty”.

Więcej informacji: Regulamin | Rządowy Program “Klub” (rzadowyprogramklub.pl)

Źródło: granty.pl

Unia Europejska Banner