Powstaną nowe pracownie dla uczniów SOSW w Zgorzelcu
Powstaną nowe pracownie dla uczniów SOSW w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
25.11.2020
Godz: 09:40
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Między innymi pracownia Biofeedback, pokój wyciszeń oraz pracownie kulinarno-gastronomiczne i multimedialno-językowe powstaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Przebudowa budynku SOSW na potrzeby kształcenia zawodowego dokona się w ramach projektu realizowanego przez Powiat Zgorzelecki, którego wartość to ponad 5,8 mln złotych.

Projekt Powiatu Zgorzeleckiego z dofinansowaniem

29 września 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7: Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1.: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19).

Wśród projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się projekt Powiatu Zgorzeleckiego pn.: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”, nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0006/20.

Cel: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie jakości i efektów kształcenia poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
 • Zwiększenie komfortu przeprowadzania zajęć dydaktycznych poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Jakie pracowanie powstaną w SOSW w Zgorzelcu?

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym.

Projektowany budynek będzie miał zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, sanitariaty i wyposażenie.

Projekt jest podzielony na następujące zadania: przygotowanie dokumentacji, przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych i terapii, działania promocyjne.

W przebudowanym budynku zostaną utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia nr 1 – artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia nr 2 – kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia nr 3 – gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia nr 4 – komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 30.11.2022

Całkowita wartość projektu: 5 810 658,11 PLN, wydatki kwalifikowalne: 5 608 887,23 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 4 767 554,14  PLN, wkład własny: 841 333,09 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Unia Europejska Banner