Dodatek solidarnościowy
Dodatek solidarnościowy
Kategoria: Aktualności
7.07.2020
Godz: 13:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że osoby bezrobotne, które są uprawnione do dodatku solidarnościowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są obowiązane do niezwłocznego poinformowania właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

W celu uniknięcia nadpłaty zasiłku dla bezrobotnych/stypendium zawracamy się z prośbą o powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu o złożeniu wniosku przed wyznaczonym  terminem wypłaty zasiłku /stypendium.

Informujemy, że zasiłek dla bezrobotnych /stypendium ulega zawieszeniu od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Za okres zawieszenia prawa do zasiłku lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.

Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowystanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne.

Zwracamy również uwagę  na fakt, że płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne , rentowe i zdrowotne w okresie pobierania dodatku solidarnościowego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym  w celu uniknięcie zbiegu ubezpieczenia osoby posiadające status bezrobotnego /również bez prawa do zasiłku/ są zobowiązane do  niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o nabyciu /utracie prawa do dodatku solidarnościowego.

W celu uniknięcia nadpłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz zbiegu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych należy złożyć w siedzibie tut. Urzędu przed terminem wypłaty druk oświadczenia w sprawie dodatku solidarnościowego:

Druk oświadczenia (klik-klik)

W przypadku wcześniejszej utraty prawa do dodatku solidarnościowego – przed terminem na jaki został przyznany- należy niezwłocznie  powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w celu przywrócenia przez tut. Urząd wstrzymanych uprawnień do ubezpieczeń i zasiłku.

W przypadku pytań dotyczących dodatku solidarnościowego proszę dzwonić pod następujące numery: 75 7770509, 757770510, 757770504, 757770507,757770508, 757770524.

źr. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner