Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura z dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura z dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kategoria: Aktualności
15.09.2019
Godz: 15:50
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura z  przyznaną dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja w wysokości 64 965,55 zł przyznana w ramach wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2019”.

Dzięki przyznanym środkom, we września 2019 roku,  Fundacja rozpoczyna realizację zadania projektowego pn. „Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej”.

Celem projektu jest rewitalizacja pomnika poświęconego pamięci jeńców Stalagu VIIIA i terenu wokół niego. Przeprowadzone w projekcie zadania związane z pomnikiem rozumianym jako Miejsce Pamięci Stalag VIIIA przybliżą mieszkańcom regionu pamięć o II wojnie światowej, staną się też podstawą działań w zakresie edukacji historycznej młodzieży i starszych dzieci, co wpłynie pozytywnie m.in. na kształtowanie tożsamości i identyfikację młodych pokoleń z regionem. Uporządkowanie tego miejsca, które jest pierwszą wizytówką miejsca pamięci umożliwi starania strony polskiej o umieszczenie terenu byłego Stalagu VIIIA w międzynarodowej fachowej ofercie turystyki historycznej. Ponadto wynikiem podjętych w projekcie działań będzie nie tylko poprawa wizerunku tego miejsca, co w związku z innymi działaniami prowadzonymi przez Centrum ma poważne znaczenie dla polskiej racji stanu, ale również podkreślenie znaczenia pamięci historycznej w życiu społeczeństwa.

Projekt przewiduje wykonanie niezbędnych prac rewitalizacyjnych przy pomniku upamiętniającym jeńców i przeprowadzenie prac porządkowych wokół pomnika, w tym:

– wymianę nawierzchni ścieżki stanowiącej dojście do pomnika, wyrównanie terenu i wykonanie nowych nasadzeń. Poza tym zostaną dokonane uzupełnienia ubytków w kamiennej warstwie pomnika i mechaniczne oczyszczenie obelisku oraz powierzchni placu przed pomnikiem, jak również oczyszczenie zachowanego muru terenowego

– wykonanie systemu tablic informacyjnych – wykonane i zamontowane zostaną dwujęzyczne tablice zawierające podstawowe informacje o miejscu pamięci i jego historii wraz z informacją o dofinansowaniu. Tablice umieszczone będą przy wjeździe na teren Stalagu VIIIA oraz przed wejściem na teren cmentarza

– zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania porządku na terenie miejsca pamięci (zakup kosiarki typu traktorek )

Wartość projektu: 88.000,68 zł

Dotacja Ministra: 64 965,55 zł

Termin realizacji zadania: 31.12.2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

źr. Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura – centrumstalag8a.pl

Stan miejsca pamięci – jesień 2019:

Unia Europejska Banner