Jednorazowa dotacja dla mikro oraz małych przedsiębiorców
Jednorazowa dotacja dla mikro oraz małych przedsiębiorców
Kategoria: Aktualności
7.01.2021
Godz: 11:46
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu z dniem 19 grudnia 2020 r. rozpoczął nabór wniosków o przyznanie mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom jednorazowej dotacji na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą;
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
l.p. Kod PKD Nazwa kodu
1 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
8 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
9 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
10 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
11 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
12 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
13 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
14 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
15 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
16 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
17 74.20.Z Działalność fotograficzna
18 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
19 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
20 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
21 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
22 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
23 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
24 85.59.A Nauka języków obcych
25 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
27 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
28 86.90.D Działalność paramedyczna
29 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
30 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
31 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
32 91.02.Z Działalność muzeów
33 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
34 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
35 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
36 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
37 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
38 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
39 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
40 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
41 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Unia Europejska Banner