Klauzula Informacyjna

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

 

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, że:

 • w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe,
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcureprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiegoz siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego  8 i 8A, 59-900 Zgorzelec, jako Administrator Danychw trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych,
 • pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej starannościdla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych,
 • celu uzyskania wyczerpujących informacjidotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Bąk, tel. 603154875, email: iod@powiat.zgorzelec.pl.

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Starosta Zgorzelecki informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 i 8A, kod pocztowy 59-900, telefon 77 615 55.
 • Administrator danych wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych , z którym można kontaktować się listownie, telefonicznie (603 154 875), lub drogą mailowa: iod@powiat.zgorzelec.pl.
 • Administrator będzie przetwarzaćPani/Pana dane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. wykorzystania prywatnego nr telefonu w celu kontaktu lub zgoda na wizerunek w celupromocji powiatu);
 • 6 ust. 1 lit. b w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu zawarcia umowy z kontrahentami, pracownikiem);
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tylko w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
 • PosiadaPani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji wniosku, umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.

 

Klauzule informacyjne:


klauzula Biuro Audytu

klauzula Biuro Kontroli

klauzula Biuro Promocji Powiatu – Projekty UE

klauzula-Biuro-Promocji-Powiatu-Strona-www-i-portale spełecznościowe

klauzula Biuro Rady i Zarządu Powiatu – Monitoring

klauzula Biuro Rady i Zarządu Powiatu- Odznaki i wyróżnienia

klauzula Biuro Rady i Zarządu Powiatu- Radni

klauzula Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

klauzula Powiatowy Rzecznik Konsumentów

klauzula Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

klauzula SP Kontrahent

klauzula Wydział Architektury i Budownictwa

klauzula Wydział Budżetu i Finansów

klauzula Wydział Drogownictwa

klauzula Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Stowarzyszenia

klauzula Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

klauzula Wydział Geodezji i Kartografii

klauzula Wydział Gospodarki Nieruchomościami

klauzula Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

klauzula Wydział Komunikacji

klauzula Wydział Ochrony Środowiska

klauzula Wydział Prawno-Organizacyjny — Nabór

klauzula Wydział Prawno-Organizacyjny — Pracownik

klauzula Wydział Prawno-Organizacyjny

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Listen to Post”]

Unia Europejska Banner