Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki na szkolenia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki na szkolenia
Kategoria: Aktualności
8.07.2020
Godz: 08:59
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020 w okresie od 09.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

Środki z Krajowego Fundusz Szkoleniowego przeznaczone są na wsparcie szkoleń, kształcenia ustawicznego w formie kursów, studiów podyplomowych, egzaminów, badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do udziału w kształceniu ustawicznym, przyczyniających się do podniesienia kompetencji zawodowych.

Można pozyskać dofinansowanie na poziomie od 80% do 100% całkowitej wartości szkolenia – pracodawca może otrzymać nie więcej niż 10 000,00 zł na jednego pracownika i 40 000,00 zł na jedną firmę w ciągu roku.

Wnioski przyjmuje i rozpatruje Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu.


  • Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

  • Jaki jest poziom dofinansowania?

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*

dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  • Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – priorytety wydatkowania środków

Priorytet 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 3 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie zgorzeleckim lub województwie dolnośląskim zawodach deficytowych;

Priorytet 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

Priorytet 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/ branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

Priorytet 6 – wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

Priorytet 7 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

SZCZEGÓŁY NABORU WNIOSKÓW – POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU (kliknij)

Unia Europejska Banner