Projekt „ Zawód przyszłości”
Kategoria: Projekty realizowane
20.06.2022
Godz: 10:48
Redaktor: BP BP
Drukuj

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 7 Zespołów Szkół

kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiaty: Zgorzelecki, Głogowski, Legnicki, Lubański. W

wyniku spotkań w okresie XI-XII ’19 – I-20 ’ dyrekcji szkół z reprezentantami Lidera (UPEMI) ustalono

najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/

uczennic (U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (N) jak i szkół, w tym

oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Z diagnozy wynika, że

istotnym problemem są niskie wyniki U w nauce co przekłada się na zdawalność egzaminów

zawodowych U. Problemem to też niedostateczne dostosowanie w zakresie umiejętności

praktycznych U w kontekście potrzeb rynku pracy. Stwierdzono również problem w zakresie

niedostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków pracy. W efekcie

wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI. Projekt dedykowany

jest 784U i 81N ze szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (Technikum, Branżowa

Szkoła I Stopnia), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

(Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (Technikum), Zespół Szkół

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia), Zespół Szkół

Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (Technikum), Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

(Technikum), Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Technikum). Efektem wsparcia będzie

nabycie/podniesienie przez U kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców rynku

pracy.

Cel projektu to dostosowanie kompetencyjne U, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym

zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie N

kształcenia zawodowego, zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne

środowisko pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację

dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na

uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie

zawodowe N. Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w tym z pracodawcami.

Planowany okres realizacji

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji

zawodowych 784 uczniów/uczennic (420K) i 81 nauczycieli/nauczycielek (70K) oraz

doposażenie 19 pracowni kształcenia zawodowego 7 zespołów szkół z powiatu zgorzeleckiego,

głogowskiego, legnickiego, lubańskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania

pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021 – 31.08.2023 r. we

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 708U (375K), we współpracy z

pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 784 U, we współpracy z otoczeniem społeczno

– gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 19 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 81 nauczycieli/ek.

Cele – podsumowanie

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową ww. szkół w

zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb U/N w ścisłej korelacji z

przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. Zaplanowane działania stanowią

uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do U/ N. Przyczynią się one do wyposażenia U

w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie

pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich

szansę na rynku pracy.

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 213 521,02 zł.

Dofinansowanie: 4 431 492,86 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej

Unia Europejska Banner