Przetarg – sprzedaż nieruchomości w Zgorzelcu
Przetarg – sprzedaż nieruchomości w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
19.04.2022
Godz: 10:30
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zgorzelcu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 136/3 AM-1 obręb VI Zgorzelec o powierzchni 1,1086 ha położona przy ul. Armii Krajowej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00035243/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.050.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 30.500,00 zł, co stanowi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – budynek nr 8, II piętro, sala nr 304A.

Teren nieruchomości zabudowany jest zabudową niemieszkalną, warsztatowo-magazynową z zapleczem biurowym – użytkowana dawniej jako warsztaty szkolne. Zabudowa składa się z 3 głównych budynków, kilku budynków pomocniczych oraz 2 wiat.
• Budynek A usytuowany w centralnej części działki, w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, użytkowany wcześniej jako biurowo-warsztatowy. Powierzchnia użytkowa 1336,31 m2. Stan techniczny średni.
• Budynek B w zabudowie zwartej z budynkiem C, 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, powierzchnia użytkowa 765,87 m2. Stan techniczny pogorszony.
• Budynek C w zabudowie zwartej z budynkiem B, 1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, powierzchnia użytkowa 278,24 m2. Stan techniczny średni.
• Budynek portierni w zabudowie zwartej z innym niewielkim budynkiem niemieszkalnym, 1 kondygnacja nadziemna, konstrukcja murowana, powierzchnia użytkowa 22,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.
• Budynek gospodarczy nr 1 w zabudowie zwartej z innym niewielkim budynkiem niemieszkalnym, I kondygnacja nadziemna, podzielony na niewielkie komórki z osobnymi wejściami z zewnątrz, powierzchnia użytkowa 75,00 m2. Stan techniczno–użytkowy pogorszony.
• Budynek gospodarczy nr 2 w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia użytkowa 23,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.
• Wiata nr 1 o konstrukcji stalowej w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia użytkowa 160,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.
• Wiata nr 2 o konstrukcji stalowej w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia użytkowa 180,00 m2. Stan techniczno-użytkowy średni.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście w Zgorzelcu nieruchomość oznaczona jest symbolami: D4,UC – przeznaczenie podstawowe wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 ; nieuciążliwe usługi komercyjne. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury; wewnętrzne ulice dojazdowe; miejsca postojowe oraz parkingi podziemne i wielopoziomowe; sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; zieleń urządzona.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 12 maja 2022 r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzone przez Bank Millennium S.A. nr 06 1160 2202 0000 0001 7458 6728.

UWAGA! Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wniesione wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
• zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Unia Europejska Banner