Tarcza Antykryzysowa: trwa nabór wniosków od przedsiębiorców i NGO
Tarcza Antykryzysowa: trwa nabór wniosków od przedsiębiorców i NGO
Kategoria: Aktualności
14.07.2020
Godz: 09:48
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu rozpoczął nabór wniosków na formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Informacje: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

Informacje: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb ustawy (dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców)

Informacje: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zzc ustawy

Informacje: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Informacje: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)

Informacje: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly


Wnioski można składać w terminie: od dnia 10.07.2020 r. do odwołania

Wnioski należy składać:

 1. elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl  (złożenie wniosku elektronicznie usprawni proces rozpatrywania wniosku),
 2. pocztą na adres: PUP Zgorzelec ul. Pułaskiego 14 59-900 Zgorzelec,
 3. osobiście poprzez pozostawienie w skrzynce podawczej zlokalizowanej na parterze w budynku Urzędu.

UWAGA:

 1. Do wniosków składanych w formie papierowej należy dołączyć 2 egzemplarze podpisanej umowy.
 2. Składając wniosek elektronicznie przedsiębiorca powinien dołączyć plik pdf. umowy,] pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie. Plik ten wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami stanowi integralną całość i opatrywany jest wspólnym podpisem elektronicznym (profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
Unia Europejska Banner