Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ
Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ
Kategoria: Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ
14.06.2024
Godz: 09:39
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki informuje, że została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr CZ.11.01.01/00/22_001/0000011 „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027,  Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, cel 1.1 – Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu.

Celem projektu jest Integracja transgraniczna systemów i służb zarządzania kryzysowego celem ochrony ludności przed zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa komunikacji transgranicznej – rozbudowa polsko – czeskiej platformy wymiany informacji o zagrożeniach wynikających ze zmian klimatu;
 2. Integracja służb zespolonych zarządzania kryzysowego oraz wzrost wiedzy o zagrożeniach wynikających ze zmian klimatu;
 3. Zwiększenie gotowości i zdolności reagowania służb w sytuacjach zagrożenia i katastrof na pograniczu czesko – polskim.

Projekt jest realizowany w partnerstwie

Partner Wiodący – Powiat Zgorzelecki

Partner projektu 1 – Powiat Lubański

Partner projektu 2 – Kraj Liberecki

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania kluczowe:

 • Przygotowanie projektu:
 • Zarządzanie projektem
 • Promocja i działania informacyjne
 • Ponadgraniczna rozbudowa polsko – czeskiego systemu informacyjnego o zagrożeniach
 • Wymiana doświadczeń oraz wspólne ćwiczenia pomiędzy sztabami zarządzania kryzysowego PL-CZ

W ramach działań kluczowych zostaną wykonane następujące  zadania:

 • opracowanie Transgranicznego planu działania składającego się na: ponadgraniczną koncepcję zarządzania powiadomieniami między organami władz, Planu komunikacji transgranicznej tj.: bazy kontaktów służb zarządzania kryzysowego oraz słownika polsko – czeskiego wraz z podstawowymi zwrotami i słownictwem z zakresu zarządzania kryzysowego oraz procedury działań w przypadku wystąpienia zagrożenia typu: Pożar, Susza, Upał, Powódź/Obfite opady, Osuwiska, Wichura/Burza, Obfite opady śniegu/Grad.
 • utworzenie Transgranicznych Stanowisk Dowodzenia
 • rozbudowę programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach
 • zamontowane cyfrowych syren ostrzegawczych o zagrożeniach wydających komunikaty głosowe w języku polskim i czeskim
 • zakup sprzętu IT oraz bezemisyjnego środka transportu
 • szkolenia i spotkania integracyjne dla służb Zarzadzania Kryzysowego oraz służb zespolonych z obu stron granicy
 • polsko – czeskie ćwiczenia służb związane z powodzią pod kryptonimem Oleška – Miedzianka.
 • Działania informacyjno – promocyjne

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.12.2026

Całkowita wartość projektu 928 451,13 euro, dofinansowanie 80% 742 760,89, w tym budżet Partnera Wiodącego Powiatu Zgorzeleckiego 265 828,07 euro, dofinansowanie 212 662,45 euro; Partnera projektu 1 Powiatu Lubańskiego: 361 365,86 euro, dofinansowanie 289 092,68 euro; Partnera Projektu 2 Kraju Libereckiego 301 257,20 euro, dofinansowanie 241 005,76 euro.

Unia Europejska Banner