Unieważnienie konkursu ofert
Unieważnienie konkursu ofert
Kategoria: Aktualności
17.06.2021
Godz: 15:33
Redaktor: Katarzyna Przybylska Katarzyna Przybylska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego podjął decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, każda dla czternaściorga dzieci.”

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

W terminie wskazanym w regulaminie konkursu nie wpłynęła żadna oferta

Do pobrania:

Unia Europejska Banner