Walka z COVID-19: kolejny grant dla domów pomocy społecznej – DRUGI NABÓR
Walka z COVID-19: kolejny grant dla domów pomocy społecznej – DRUGI NABÓR
Kategoria: Aktualności
13.07.2021
Godz: 10:23
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Powiat Zgorzelecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” – DRUGI NABÓR

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów
i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada m. in. wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w ww. instytucjach, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:
Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 27 446,66 zł
Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 13 297,30 PLN
Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 37 593,92 PLN

Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
– środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu
– dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu

Unia Europejska Banner