Walka z COVID-19: kolejny grant dla domów pomocy społecznej
Walka z COVID-19: kolejny grant dla domów pomocy społecznej
Kategoria: Aktualności
12.11.2020
Godz: 13:52
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 9.5 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w  ww. instytucjach, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

  • Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 33.067,83 zł
  • Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 25.321,83 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie  55.113,05 PLN

Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:

  • środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu
  • dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu

Unia Europejska Banner