W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” Powiat Zgorzelecki informuje o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta - Powiatu Zgorzeleckiego z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw...
Czytaj więcej
W dniu 13 grudnia 2023 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, nr projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 –...
15.12.2023
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 08:15
Czytaj więcej
Dnia 30 listopada 2023 r. została podpisana umowa dotycząca członkostwa wspierającego pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski. Wskazana umowa jest następstwem zawartej umowy partnerstwa, która ma na celu wspólną realizację przedsięwzięciapn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”,tj. przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie...
4.12.2023
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 11:18
Czytaj więcej
W dniu 21.11.2023 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”. Wykonawcą robót jest Firma PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk, ul. Szwedzka 8/28, 25-135 Kielce.Umowa została zawarta na kwotę 6 842 490,00 złotych brutto. Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i...
1.12.2023
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 10:32
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 20.09.2023 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR) na zadanie pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2405D ul. Łużycka w miejscowości Ruszów” Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 2 000 000,00 PLN, co stanowi 98 % szacowanej wartości...
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 11.10.2023 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępne promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja ósma) na następujące zadania: 1.    „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz auli w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu”, dla którego wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1 800 000,00 PLN, co stanowi 90 % szacowanej wartości...
Czytaj więcej
Powiat pozyskał wstępną promesę na Zadanie pn.  „Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego”. Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1.953.630,00 zł co stanowi 98 % szacowanej wartości zadania. Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadczonych e-usług geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Adresatami przedsięwzięcia będą m.in. wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy,...
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner