Nabór wniosków w ramach KFS na rok 2024
Nabór wniosków w ramach KFS na rok 2024
Kategoria: Aktualności
25.06.2024
Godz: 08:10
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2024.

Kwota środków KFS przyznana na 2024r.: 30 000,00 zł w ramach rezerwy środków KFS

Termin naboru wniosków: 27.czerwca 2024r.

Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Wnioski przewyższające przyznaną dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu kwotę środków rezerwy tj. 30 000,00 zł będą rozpatrzone negatywnie.

Szczegóły i druki: Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210

strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?

 • W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu – pok.210 lub pok.108 (sekretariat)
 • Pocztą tradycyjną – w przypadku wniosków nadanych pocztą, pod uwagę będzie brana data wpływu do Urzędu.
 • W formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP opatrzony podpisem:
  a) potwierdzonym profilem zaufanym lub
  b) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
  Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od godziny 07:00 do godziny 15:00 w dniu 27.06.2024r.
  Uwaga!
  Jeden pracodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach danego naboru.

Kto może złożyć wniosek?

Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ze środków KFS nie mogą skorzystać m.in.:

 • pracownicy będący na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/ ojcowskim, urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego niezatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 • prezes spółki z o.o. będący jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Maksymalna wysokość środków KFS, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy:

 • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców,
 • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
  Przyznane pracodawcy środki KFS muszą być wydatkowane w bieżącym roku kalendarzowym.

Zakres działań, na które można pozyskać środki KFS:

 • określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
  o finansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca powinien złożyć wniosek na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner